AVV. ANDREA BENATI

Av. ANDREA BENATI, është diplomuar jurist në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Trentos. Ai është anëtar i Dhomës së Avokatëve të Gjykatës në Verona nga dt. 24 Nëntor 2003. Pas përvojës së fituar në disa studio ligjore të rëndësishme në Verona, operon në fushën e së drejtës civile, si gjyqësor dhe jashtëgjyqësor, që kanë të bëjnë në mënyrë të veçantë me “Mbledhjen e borxhit”, si në nivel kombëtar ashtu dhe në atë ndërkombëtar, qiratë, të drejtën familjare, trashëgimitë, kontratat dhe aksidentet rrugore.
Av. Benati bën pjesë në Listën e Ndërmjetësuesve të Organit të Ndërmjetësimit të Dhomës së Avokatëve të Veronës. Ai është gjithashtu anëtar i Dhomës së Arbitrazhit në Verona. Av. Benati zotëron shumë mirë dy gjuhë të huaja anglisht dhe gjermanisht.

Zyra e Verona

Avv. Eugenio Bonetti

Avv. Eugenio Bonetti është diplomuar jurist në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Veronës më 25 tetor 2011. Që nga janari 2015 është regjistruar si praktikant me kualifikim të veçantë për patronatin e Gjykatës së Veronës.
Aktivitetet që kryen janë në fushën e të drejtës civile, së bashku me profesionistët e studios në lëndë të ndryshme që ata janë të angazhuar dhe që kanë të bëjnë kështu me të drejtën e familjes, trashëgimitë, kontratat, kompensimin e dëmeve dhe mbledhjen e borxhit.

Dott.ssa Tiziana Guglielmello

Dr. Tiziana Guglielmello u diplomua në drejtësi në Universitetin e Salerno. Ai ka bashkëpunuar me firma të ndryshme juridike, duke fituar aftësi në të drejtën civile, të drejtën bankare dhe mbledhjen e borxheve, ligjin administrativ dhe prokurimin.
Për gati një dekadë, ajo gjithashtu ka kryer aktivitete biznesi në sektorë me një densitet të lartë të njohurive, me marrjen e drejtpërdrejtë të përgjegjësive operacionale.
Kjo përvojë ka lejuar përsosjen e njohurive në lidhje me të gjithë procesin e prokurimit, duke përfunduar aftësi të veçanta juridike me një qasje pragmatike, të orientuar drejt qëllimit.
Ai ka një urdhërim adekuat të gjuhës angleze.

Avv. Adrian Hila

Av. Adrian Hila është diplomuar në fakultetin e juridikut pranë Universitetit të Veronas. Që prej vitit 2017 është anëtar i Dhomës së Avokatisë Verona dhe mbulon tematika si ne fushën e të drejtës civile dhe asaj penale.
Në vitin 2016 pranë universitetit te Veronës ka mbrojtur doktoratën duke përfituar titullin Doktor i Shkencave (Ph.D.), në fushën e së Drejtës Kushtetuese Italiane dhe Europiane me një fokus kërkimor në zbatimin e Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut në Ballkanin Perëndimor dhe në vecanti në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut dhe në Malin e Zi. Gjatë karrierës së tij akademike, Av. Hila ka qënë gjithashtu anëtar i Komisioneve të vlerësimit në të Drejtën Kushtetuese dhe të Drejtën Kushtetuese të Krahasuar pranë fakulteteve të po të njëjtit universitet.
Av. Hila ka një njohje të shkëlqyer të gjuhës italiane dhe një nivel të kënaqshëm të gjuhës angleze.

Tirana office - Albania

Dott.ssa Matilda Merxhani

Znj. Matilda Merxhani është diplomuar në Univeristetin “La Sapienza” në Rome, Itali në Gjuhë dhe Letërsi Angleze. Gjithashtu ka marrë titullin “Master ne Administrim Publik” pranë Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Europian Tiranë. Mbas një eksperience shumëvjeçare administrative në sektorin privat dhe atë akademik universitar në Itali, është kthyer në Shqipëri për një të ardhme më të suksesshme në vendin e saj. Ajo ka mbajtur pozicionin e Drejtores së Përgjithshme të Projekteve dhe Bashkëpunimit Ekonomik në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës si dhe ka operuar si General Manager në Kompani të Huaja kryesisht Italiane. Znj. Merxhani ka një eksperiencë të shkëlqyer në monitorimin dhe menaxhimin e marrëveshjeve koncesionare në sektorin e energjisë ashtu si dhe në menaxhimin e aktiviteteve mbi bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar. Ajo promovon mundësitë ekonomike që ofron Shqipëria për Investimet e Huaja dhe propozon marrëveshje për bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar duke ndihmuar në lidhjen e tyre. Fusha kryesore në të cilën aktualisht operon është Menaxhim Kompanie duke ndjekur kështu profesionalisht përmirësimin e menaxhimit të tyre, përzgjedhjen e stafit më të mirë, çështjet e burimeve njerëzore, evidentimin e dobësive operacionale dhe të marketingut dhe zgjidhjen e tyre, si dhe Marrëdhëniet Publike të kompanisë. Znj. Merxhani zotëron shkëlqyeshëm dy gjuhë të huaja anglisht dhe italisht.

L’Avv. Mikel Gega

Avokati. Mikel Gega ka një diplomë master në drejtësi nga Universiteti i Verona. Që nga viti 2013 ai është regjistruar në Avokatinë e Avokatëve të Tiranës (Shqipëri) dhe kryesisht merret me ligj civil dhe tregtar.
Nga viti 2007 deri në vitin 2012 ai ka punuar në zyrën juridike të kompanisë Berner S.p.A që merrej me të drejtën tregtare dhe të drejtën e punës.
Avokati. Mikel Gega, një folës vendas shqiptar, ka një njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës italiane dhe një njohuri të mirë të gjuhës angleze.

Avv. Denis Xhelili

Avokati. Denis Xhelili është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Trentos. Që nga viti 2012 ai është regjistruar në Regjistrin e Avokatisë së Avokatëve të Tiranës (Shqipëri) ku ushtron profesionin e tij dhe merret me çështje të së drejtës administrative, të drejtës tregtare / të korporatave, të drejtës civile dhe të ligjit tatimor.
Gjatë përvojës së tij profesionale, avokati Xhelili përfaqësoi Departamentin e Administratës Publike si në gjykatë ashtu edhe në Këshillin e Ministrave të Republikës së Shqipërisë.
Ai gjithashtu mbajti rolin e përfaqësuesit të Departamentit të Administratës Publike për procedurat administrative në lidhje me inspektimin ministror, si dhe procedurat disiplinore për menaxherët e ministrive.
Avokati. Xhelili, një folës vendas shqiptar, ka një njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës italiane dhe një njohuri të mirë të gjuhës angleze.