logob

Studio Benati karakterizon veprimtarinë e saj kryesisht në fushën e së drejtës civile. Në veçanti, ajo merret me:

tregtia me vendet e huaja
detyrimet dhe kontratat
pronën dhe të drejtat reale
garanci reale dhe personale
trashëgimia dhe dhurimet
procedurat e qirasë dhe dëbimit
bashkësi dhe bashkëpronësi
aksident rrugor
e drejta familjare

logob

Zhvillimi i projekteve të biznesit në Shqipëri

Ky artikull ofron indikacione dhe udhëzime të përgjithshme për zhvillimin e projekteve të biznesit në rajonin e Ballkanit, në mënyrë që të ofrojë një përmbledhje sa më të plotë të atyre që janë të interesuar në tregun shqiptar.
Padyshim, për të rekomanduar një lloj specifik investimi që duhet të bëhet në Shqipëri, është e nevojshme të vlerësohen specifikat e çështjes dhe mundësitë aktuale në lidhje me një projekt të veçantë.
Këtu jemi përpjekur të ofrojmë një pasqyrë të përgjithshme të legjislacionit shqiptar, duke iu referuar veçanërisht ligjit të korporatave dhe administratës.