Pse të investosh në Shqipëri?

Tani dihet që Italia është partneri kryesor tregtar i Tokës së Shqiponjave, duke mbajtur rreth 37.47% të pjesës së përgjithshme të tregut; më shumë se 400 kompani kanë krijuar selinë e tyre atje dhe, falë investitorëve italianë, ka pasur 700 milion investime. Këto të fundit synojnë kryesisht sektorë të veçantë siç janë sektori i energjisë, ndërtimit, prodhimit dhe sektorit të bujqësisë.

Viti 2008 do të mbahet mend si Marrëveshja Kuadër për Bashkëpunimin Italo – Shqiptar të Zhvillimit 2010 – 2012, ndërsa në 2010 u nënshkrua Protokolli i Bashkëpunimit për Zhvillim për të favorizuar integrimin e Shqipërisë në Evropë . Falë këtij të fundit, 51 milion euro janë ndarë për të promovuar zhvillimin e sektorëve privatë, rurale dhe socialë.

2005 pa Sistemin e Planifikimit të Integruar (SPI) i cili siguron koordinimin dhe planifikimin strategjik të burimeve financiare kombëtare dhe Evropiane në mënyrë që të përpiqet të sigurojë garantimin e pajtueshmërisë me angazhimet e bëra ndaj BE-së për t’iu përmbajtur asaj. SPI përbëhet nga një grup prej 7 donatorësh (përfshirë Italinë) të cilët kanë krijuar një fond total besimi prej 5.85 milion € për të financuar financiarisht reformat strukturore në territorin shqiptar. Strategjia Kombëtare për Zhvillim është krijuar gjithashtu në këtë kufi të ri, i cili ka përcaktuar një plan të ndërhyrjeve strukturore që do të kryhen në periudhën midis 2014 dhe 2020. Më në fund, Bashkimi Evropian garanton ndihmën e Landit të Shqiponjave për para-anëtarësimin në mënyrë që të mos bëjë gabime gjatë kryerjes së angazhimeve të ndërmarra me të njëjtën gjë.

Këto janë vetëm disa nga arsyet që kanë shtyrë dhe vazhdojnë të shtyjnë disa italianë të transferojnë punën e tyre në Shqipëri.

Ambasadori italian, Massimo Gaiani, njeh avantazhet që një sipërmarrës i huaj mund të gjejë në këtë tokë: “kosto e ulët e punës, taksimi i lehtësuar (dhe sistemi aktual i taksave do të trajtohet së shpejti), afërsia gjeografike me Bel Paese, gjuha dhe transportin e mallrave në Itali “. Me rëndësi themelore është, sigurisht, prania e një burokracie të dobët.

Tatimi mbi të ardhurat në Republikën e Shqipërisë

Kompanitë, grupet e shoqërive, konsorciumet dhe gjithashtu subjektet de facto, shqiptare dhe të huaja, që kryejnë një aktivitet ekonomik në Shqipëri, ose të gjithë subjektet e detyruar të paguajnë taksën e vlerës, konsiderohen subjekt i tatimit (TVSH) pavarësisht nga statusi ose lloji i ndërmarrjes, ata që i nënshtrohen taksës së thjeshtuar mbi fitimet për sipërmarrësit e vegjël përjashtohen. Duhet të mbahet mend se një person juridik konsiderohet rezident në Shqipëri kur ka zyrën e tij të regjistruar në atë territor; nga 1.1.2014 tatimi mbi fitimin është 15%. Baza e taksave për tatimet përcaktohet nga rezultatet e pasqyrave financiare vjetore dhe të dhënat përkatëse të kontabilitetit. Në Ligjin e sipërpërmendur ekziston, si shembull dhe jo i plotë, një listë e shpenzimeve të konsideruara të pa zbritshme. Në bazë të ligjit nr. 10364, datë 16.12.2010, i cili ndryshon Ligjin Nr. 8438/1998, përcaktohet se dividentët dhe fitimet nga një kompani rezidente dhe nga një kompani jorezidente që i nënshtrohen tatimit mbi të ardhurat, do të konsiderohen si të përjashtuara nga fitimi i tatueshëm i shoqërisë rezidente në Shqipëri përfitues i shpërndarjes së lartpërmendur të dividentëve ose fitimet.

Shqipëria dhe OBT
Zhvillimi i sektorit të gazit natyror në Shqipëri dhe tubacioni i gazit TAP