Shqipëria dhe OBT

Shqipëria zyrtarisht u bë një anëtare e OBT (Organizatat Botërore të Tregtisë) në 8 Shtator 2000. Raporti i grupit të punës, i ngritur për të vlerësuar aplikimin për pranim në Organizatën e Tokës së Shqiponjave, theksoi shkalla e fleksibilitetit dhe hapjes për aderimin në negociata. Angazhimi që synonte promovimin e përfshirjes së legjislacionit të OBT-së në përputhje me sektorët e rëndësishëm për regjimet tregtare ishte i rëndësishëm. Megjithëse ato vite u karakterizuan nga një krizë e rëndësishme në rajon, Shqipëria nuk e ka braktisur kurrë angazhimin e saj për të liberalizuar sektorët tregtarë. Parimi themelor që drejtoi veprimtarinë e këtij vendi ishte dëshira për të nxitur zhvillimin ekonomik të karakterizuar nga diversifikimi dhe rritja e vazhdueshme.
E gjithë kjo do të ishte e pamundur pa angazhimin për të promovuar zhvillimin teknologjik me qëllim tërheqjen e investimeve të huaja në këtë sektor. Përparimi i sektorit tregtar është i lidhur ngushtë me dëshirën për të promovuar mundësi të reja pune, duke marrë, si pasojë të domosdoshme, një përmirësim të kushteve të jetesës së popullsisë.
Ky proces po vazhdon edhe sot dhe, siç dihet, Shqipëria ofron mundësi të rëndësishme për zhvillimin ekonomik për investitorët e huaj duke ofruar përfitime të konsiderueshme ekonomike.
Anëtarësimi i Shqipërisë në OBT u mbështet veçanërisht nga vende të ndryshme të bashkësisë ndërkombëtare dhe, posaçërisht, Turqia vlerësoi përpjekjet e bëra dhe rezultatet e lidhura me to, në fushën e privatizimit dhe ristrukturimit të ekonomisë përmes krijimit të një kornizë ligjore që synon nxitjen e integrimit të vendit në sektorin e tregtisë ndërkombëtare. E njëjta gjë u njoh nga Shtetet e Bashkuara dhe nga përfaqësuesi i Komunitetit Evropian i cili nënvizoi angazhimin e Shqipërisë për të harmonizuar sektorin e saj tregtar me kërkesat e tregtisë ndërkombëtare, para së gjithash duke favorizuar liberalizimin në favor të të gjithë pjesëmarrësve.
Edhe përfaqësuesit e vendeve të tjera si India, Pakistani, Kanadaja, Egjipti dhe Malta kanë shprehur konsiderata pozitive në lidhje me angazhimin e bërë nga Shqipëria për të përmbushur kërkesat e anëtarësimit. Sapo Toka e Shqiponjave hyri zyrtarisht në Organizatën Botërore të Tregtisë, ajo nuk i ka pushuar përpjekjet e saj për të promovuar marrëdhëniet tregtare dhe, pikërisht kjo karakteristikë, është baza e procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Vlen të përmenden sektorët e shumtë në të cilët janë përqendruar investimet, ndër të cilët ai i qendrave të thirrjeve është shumë i zhvilluar, veprimtaria e të cilave zgjidhet mbi të gjitha ndaj vendit tonë falë njohurive të konsiderueshme të gjuhës italiane.
Deri më sot, ka më shumë se 50 qendra thirrjesh që janë pjesë e tregut italian, por që operojnë në Shqipëri. Fatkeqësisht, ky vend penalizohet nga mungesa e kompanive të mëdha të telekomunikacionit, sigurimeve dhe sektorit financiar në zonë. Qeveria shqiptare po zbaton politika që synojnë rregullimin e problemeve në zonë përmes masave të kontrollit dhe mbikëqyrjes që e bëjnë Tokën e Shqiponjave një kufi të shkëlqyeshëm investimesh.

Pse të investosh në Shqipëri?